İNGİLİS DİLİ KURSU

İNGİLİS DİLİ KURSU
İngilis dili kursu həftədə 3 dəfə keçirilir. Bazar günləri isə xarici müəllimlə ödənişsiz conversation club dərsləri olur.
Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat 3-4 nəfər

İngilis dili kursunu təcrübəli müəllimlərimiz tərəfindən asan və fərqli yolla öyrədirik.

İngilis dilini pre -intermediate səviyyəsində öyrənmək üçün 4-5 ay kurs keçmək tələb edilir. 5 ay müddətinə ingilis dili kursunu keçən

tələbələr BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏLİ SERTİFİKATLA təmin olunurlar.

İngilis dilinin kursunun dərs proqramı:
İngilis dilinin hərf və səs tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (sysnonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
İsim ( The Noun ) İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyası. İsimlərin təsnifatı.İsmin yiyəlik halı.
Artikl ( The Article).
Sifət (The Adjective). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (The Numeral)
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.
Some, any, no every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi
Zərf (The Adverb). Əsas qrammatik əlamətləri . Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).
Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri. və s.

IELTS – TOEFL KURSLARI.

Fərdi 150 manat. Qrup 100 manat.