Category Archives: Xarici dillər

ALES

ALES-də Türkiyənin, Magistraturada Azərbaycanın gənc və peşəkar müəllim heyəti dərsləri aparır!

TÖMER imtahanına hazırlıq (türkcə)

Türkiyyənin ən nüfuzlu ali məktəblərində magistratura oxumaq istəyən tələbələr ixtisasında asılı olmayaraq müraciət edə bilərlər! (ixtisasını dəyişmək istəyənlərdə)

ALES imtahanı üçün sadəcə riyaziyyat və türk dili dərsindən imtahan verilir (imtahan ildə 2 dəfə olur may və noyabr aylarında)

Bu imtahanı I, II, III və IV kurs tələbələri və məzunlar verə bilər!

ALES kitabları ilə təminat!

Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla, 1saat 30 dəq. keçirilir! Cəmi 24 dərsdir! (8 dərs Türk dili, 16 dərs Riyaziyyat)

Dərslər qrup şəklində keçirilir, qiyməti 100 manat

YÖS HAZIRLIĞI Həftədə 15 saat dərs proqramı: riyaziyyat,həndəsə, məntiq

Zəif tələbələrə əlavə dərslər kecilir.

Universitetlərə qeydiyyatlar kursumuz tərəfindən aparılır.

Hər ayın sonu sınaq imtahanları keçirilir.

Sentyabrın 10-na kimi qeydiyyatdan keçənlərə 10 faiz ENDIRIM!!!

əlaqə tel: 070 620 48 01 Mustafa hoca

ALES

Category Archives: ALES

ALES

May 16, 2012   admin   No comments

ALES-də Türkiyənin, Magistraturada Azərbaycanın gənc və peşəkar müəllim heyəti dərsləri aparır!

TÖMER imtahanına hazırlıq (türkcə)

Türkiyyənin ən nüfuzlu ali məktəblərində magistratura oxumaq istəyən tələbələr ixtisasında asılı olmayaraq müraciət edə bilərlər! (ixtisasını dəyişmək istəyənlərdə)

ALES imtahanı üçün sadəcə riyaziyyat və türk dili dərsindən imtahan verilir (imtahan ildə 2 dəfə olur may və noyabr aylarında)

Bu imtahanı I, II, III və IV kurs tələbələri və məzunlar verə bilər!

ALES kitabları ilə təminat!

Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla, 1saat 30 dəq. keçirilir! Cəmi 24 dərsdir! (8 dərs Türk dili, 16 dərs Riyaziyyat)

Dərslər qrup şəklində keçirilir, qiyməti 100 manat

YÖS HAZIRLIĞI Həftədə 15 saat dərs proqramı: riyaziyyat,həndəsə, məntiq

Zəif tələbələrə əlavə dərslər kecilir.

Universitetlərə qeydiyyatlar kursumuz tərəfindən aparılır.

Hər ayın sonu sınaq imtahanları keçirilir.

Sentyabrın 10-na kimi qeydiyyatdan keçənlərə 10 faiz ENDIRIM!!!

əlaqə tel: 070 620 48 01 Mustafa hoca

BEYNELXALQ DERECELI SERTIFIKAT

trong>BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏLİ SERTİFİKATİntellekt-RM tədris mərkəzinin tədris proqramları 18 Avqust 2008-ci il  tarixində ACDİ / VOCA beynəlxalq təşkilatı tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşdur. Nəticədə firmamızın sertifikatı BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏLİ SERTİFİKAT səviyyəsinə çatmışdır. Əziz tələbələr, siz də öz bilik və intellekt səviyyənizi bizimlə artırın və təkminləşdirin!

FRANSIZ DİLİ

FRANSIZ DİLİ

Fransız dili həftədə 3 dəfə keçirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

Fransız dilinin dərs proqramı:
Fransız dilinin səs və hərf tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (les synonymes) . Antonimlər ( les antonymes). Sabit söz birləşmələri.
Sözdüzəltmə (dérivation).
Nitq hissələri (les parties du discours).Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Isim (le nom və ya le substantif) İsmin əsas qrammatik əlamətləri.
Artikl (l’articlef).
Sifət ( l’adjectif ). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (l’adjectif numeral).
Əvəzlik (le pronom). Əvəzliklərin növləri.
Zərf ( l’adverbe ). Zərfin mənaca növləri. Zərflərin müqayisə və üstünlük dərəcələri.
Fel (le verbe) . Felin xəbər şəkli. Xəbər şəklinin sadə zaman formaları: présent de l’ indicatif, futur simple, imparfait, passé simple, futur dans le passé.
Xəbər şəklinin mürəkkəb zaman formaları.
Mürəkkəb keçmiş zaman (passé composé) və uzaq keçmiş zaman (plus-que-parfait) formaları.
Futur immédiat (futur proche) və passé immédiat (passé récent) zaman formaları.
Pronominal fellər (les verbes pronominaux) və onların felin sadə və mürəkkəb zaman formalarında təsrif xüsusiyyətləri.
Modal fellər (les verbes modaux).
Felin əmr şəkli (l’impératif) (təsdiq və inkar formaları).
Felin arzu şəkli (le mode subjonctif).Felin arzu şəklinin indiki zamanının (subjonctif présent) və şərt şəklinin indiki zamanının (conditionnel présent) düzəldilməsi və işlənməsi.
I, II, və III qrup fellərinin sadə və mürəkkəb zaman formalarında təsrif xüsusiyyətləri.

ALMAN DİLİ

ALMAN DİLİ
Alman dili həftədə 3 dəfə keçirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

Alman dilinin dərs proqramı:

Alman dilinin səs və hərf tərkibi.
Sözün leksik mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (Synonyme). Antonim (Antonyme). Sabit söz birləşmələri.
Sözdüzəltmə (Die Wordbildung).
Nitq hissələri (Die Wortarten). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Isim (Das Substantiv), Qrammatik xüsusiyyətləri. Isimlərin cins, hal və kəmiyyət kateqoriyası.
Artikl (Der Artikel). Artiklin işlənməsi.
Sifət (Das Adyektiv). Qrammatik xüsusiyyətləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin hallanması.
Əvəzlik (Der Pronomen). Əvəzliklərin növləri. Əvəzliklərin hallanması.
Zərf (Das Adverb). Zərflərin mənaca növləri. Zərflərin dərəcələrinin düzəldilməsi.
Say (Die Zahlwörter). Miqdar və sıra sayları.
Fel (Das Verb). Felin üç əsas forması. Zəif , qüvvətli və qayıdış fellərin xəbər şəklinin bütün zaman formalarında təsrifi və işlədilməsi. Sich ilə işlənən fellərin xəbər şəklinin bütün zaman formalarında təsrifi və işlədilməsi. Qaydasız fellərin üç əsas forması və işlədilməsi.
Modal fellər (Die Modalverben).
Fellərin idarəsi.
Felin məchul növü (Das Passiv).
Felin əmr şəkli. (Der İmperativ).
Məsdər (Der İnfinitiv). Məsdər qrupları və məsdər tərkibinin işlədilməsi.
Feli sifətin (Partizip I və Partizip II formalarının ) düzəldilməsi və işlədilməsi.
Sözönləri (Die Präpositionen).
Bağlayıcılar (Die Konjunktionen). Tabe edən və tabe etməyən bağlayıcılar.
Sadə cümlə (Der einfache Satz) . Cümlənin mənaca növləri:nəqli cümlə (təsdiq və inkar formaları), sual cümləsi, əmr cümləsi, nida cümləsi.
Cünlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Die Haupt-und-nebenglieder im Satz).
Cümlələrdə söz sırası (Die Wortfolge in Sätzen).
Mürəkkəb cümlə (Der zuzammengesetzte Satz). Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələr.
Vasitəsiz və vasitəli nitq (Die direkte und indirekte Rede).

Rus

RUS DİLİ KURSU
Rus dili kursu həftədə 3 dəfə / 1 saat keçirilir. Bazar günləri isə rusca pulsuz söhbət -danışıq dərsi olur.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

Rus dilinin dərs proqramı:

Звуки речи и буквы.
Лексическое значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Устойчивые сочетание слов (фразеологизмы).
Основные способы словообразования.
Самостоятелъные и служебные части речи.
Имя сущеcтвителъное. Основные грамматические признаки. Категория рода, числа, падежа. Склонение имëн существителъных. Несклоняемые
существителъные.
Имя прилагателъное. Основные грамматические признаки. Степени сравнения прилагателъных. Склонение имëн прилагателъных.
Имя числителъное. Основные грамматические признаки. Склонение числителъных.
Местоимение. Основные грамматические признаки. Разряды местоимений. Склонение местоимений.
Глагол. Основные грамматические признаки. Неопределëнная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глагола по временам. Наклонение глагола. Образование форм изъявителъного, повелителъного и условного наклонений.
Спряжение глагола.
Причастие. Деепричастие.
Наречие. Значение и основные грамматические признаки. Степени справнения. Разряды наречий.
Предлоги, союзы, частицы.
Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний.
Простые и сложные предложения. Виды простых предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные.
Члены предложения.
Порядок слов в предложениях.
Типы сложного предложения. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
Прямая и косвенная речь.

İngilis

İNGİLİS DİLİ
İngilis dili həftədə 3 dəfə keçirilir. Əlavə olaraq bazar günləri söhbət (conversation club)  dərsləri kecirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-40 manat (1 ay)
Sizə uğurlar!!!

İngilis dilinin dərs proqramı:
İngilis dilinin hərf və səs tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (sysnonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
İsim ( The Noun ) İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyası. İsimlərin təsnifatı.İsmin yiyəlik halı.
Artikl ( The Article).
Sifət (The Adjective). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (The Numeral)
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.
Some, any, no every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi
Zərf (The Adverb). Əsas qrammatik əlamətləri . Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).
Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri.
To be, to have və to do felləri əsas və köməkçi fellər kimi. To be felinin bağlayıcı kimi işlədilməsi.
Modal fellər ( The Modal Verbs). Modal fellərin ekvivalentləri.
Felin xəbər şəkli ( The İndicative Mood). Felin məlum növü (The Active Voice).
Indiki zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Present İndefinite Tense Form).
Keçmiş zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Past İndefinite Tense Form).
Gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Future İndefinite Tense Form).
Indiki zamanın davamedici ( The Present Continuous), keçmiş zamanın davamedici ( The Past Continuous) və gələcək zamanın davamedici ( The Future Continuous) formaları.
Indiki zamanın bitmiş ( The Present Perfect), keçmiş zamanın bitmiş ( The Past Perfect ) və gələcək zamanın bitmiş (The Future Perfect) formaları.
Indiki zamanın bitmiş davamedici (The Present Perfect Continuous), keçmiş zamanın bitmiş davamedici (The Past Perfect Continuous) və gələcək zamanın bitmiş davamedici (TheFuture Perfect Continuous) formaları.
Keçmişə nəzərən gələcək (The Future in the Past) zaman formaları.
Felin məchul növü (The Passive Voice).
Zamanların uzlaşması (Sequence of Tenses).
Felin əmr şəkli (The İmperative Mood).
Felin vasitəli şəkilləri (The Oblique Moods).
Felin şəxsiz formaları: məsdər (The İnfinitive), feli sifət (Pariciple I, Participle II), cerund (The Gerund).
Sözönləri (The Preposition).
Modal sözlər (The modal Words).
Ədat (The Particle).
Bağlayıcılar ( The Conjunction ). Tabesiz və tabeli bağlayıcılar.
Cümlə ( The Sentence ). Sadə cümlə ( The Simple Sentence). Nəqli cümlə, sadə cümlələr, əmr cümləsi, nida cümləsi. İnkar formalı cümlələr.
Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Principal and Secondary Parts of the Sentence). Mürəkkəb tamamlıq (The Complex Object).
Cümlədə söz sırası (Word Order in the Sentence).
Şəxsiz cümlələr (İmpersonal Sentences).
So do I; Neither do I tipli cümlələr.
There formal sözü ilə başlanan cümlələr.
Mürəkkəb cümlələr (The Compund Sentence). Tabesiz və tabeli cümlələr ( The Compound and Complex Sentences).
Vasitəsiz və vasitəli nitq (Direct and İndirect Speech).

IELTS — TOEFL KURSLARI.

Fərdi 160 manat. Qrup 100 manat.