Category Archives: Alman

ALMAN DİLİ

ALMAN DİLİ
Alman dili həftədə 3 dəfə keçirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

Alman dilinin dərs proqramı:

Alman dilinin səs və hərf tərkibi.
Sözün leksik mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (Synonyme). Antonim (Antonyme). Sabit söz birləşmələri.
Sözdüzəltmə (Die Wordbildung).
Nitq hissələri (Die Wortarten). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Isim (Das Substantiv), Qrammatik xüsusiyyətləri. Isimlərin cins, hal və kəmiyyət kateqoriyası.
Artikl (Der Artikel). Artiklin işlənməsi.
Sifət (Das Adyektiv). Qrammatik xüsusiyyətləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin hallanması.
Əvəzlik (Der Pronomen). Əvəzliklərin növləri. Əvəzliklərin hallanması.
Zərf (Das Adverb). Zərflərin mənaca növləri. Zərflərin dərəcələrinin düzəldilməsi.
Say (Die Zahlwörter). Miqdar və sıra sayları.
Fel (Das Verb). Felin üç əsas forması. Zəif , qüvvətli və qayıdış fellərin xəbər şəklinin bütün zaman formalarında təsrifi və işlədilməsi. Sich ilə işlənən fellərin xəbər şəklinin bütün zaman formalarında təsrifi və işlədilməsi. Qaydasız fellərin üç əsas forması və işlədilməsi.
Modal fellər (Die Modalverben).
Fellərin idarəsi.
Felin məchul növü (Das Passiv).
Felin əmr şəkli. (Der İmperativ).
Məsdər (Der İnfinitiv). Məsdər qrupları və məsdər tərkibinin işlədilməsi.
Feli sifətin (Partizip I və Partizip II formalarının ) düzəldilməsi və işlədilməsi.
Sözönləri (Die Präpositionen).
Bağlayıcılar (Die Konjunktionen). Tabe edən və tabe etməyən bağlayıcılar.
Sadə cümlə (Der einfache Satz) . Cümlənin mənaca növləri:nəqli cümlə (təsdiq və inkar formaları), sual cümləsi, əmr cümləsi, nida cümləsi.
Cünlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Die Haupt-und-nebenglieder im Satz).
Cümlələrdə söz sırası (Die Wortfolge in Sätzen).
Mürəkkəb cümlə (Der zuzammengesetzte Satz). Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələr.
Vasitəsiz və vasitəli nitq (Die direkte und indirekte Rede).