Category Archives: Fransız

FRANSIZ DİLİ

FRANSIZ DİLİ

Fransız dili həftədə 3 dəfə keçirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

Fransız dilinin dərs proqramı:
Fransız dilinin səs və hərf tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (les synonymes) . Antonimlər ( les antonymes). Sabit söz birləşmələri.
Sözdüzəltmə (dérivation).
Nitq hissələri (les parties du discours).Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Isim (le nom və ya le substantif) İsmin əsas qrammatik əlamətləri.
Artikl (l’articlef).
Sifət ( l’adjectif ). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (l’adjectif numeral).
Əvəzlik (le pronom). Əvəzliklərin növləri.
Zərf ( l’adverbe ). Zərfin mənaca növləri. Zərflərin müqayisə və üstünlük dərəcələri.
Fel (le verbe) . Felin xəbər şəkli. Xəbər şəklinin sadə zaman formaları: présent de l’ indicatif, futur simple, imparfait, passé simple, futur dans le passé.
Xəbər şəklinin mürəkkəb zaman formaları.
Mürəkkəb keçmiş zaman (passé composé) və uzaq keçmiş zaman (plus-que-parfait) formaları.
Futur immédiat (futur proche) və passé immédiat (passé récent) zaman formaları.
Pronominal fellər (les verbes pronominaux) və onların felin sadə və mürəkkəb zaman formalarında təsrif xüsusiyyətləri.
Modal fellər (les verbes modaux).
Felin əmr şəkli (l’impératif) (təsdiq və inkar formaları).
Felin arzu şəkli (le mode subjonctif).Felin arzu şəklinin indiki zamanının (subjonctif présent) və şərt şəklinin indiki zamanının (conditionnel présent) düzəldilməsi və işlənməsi.
I, II, və III qrup fellərinin sadə və mürəkkəb zaman formalarında təsrif xüsusiyyətləri.