Tag Archives: İNGİLİS DİLİ

İNGİLİS DİLİ KURSU

İNGİLİS DİLİ KURSU
İngilis dili kursu həftədə 3 dəfə keçirilir. Bazar günləri isə xarici müəllimlə ödənişsiz conversation club dərsləri olur.
Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat 3-4 nəfər

İngilis dili kursunu təcrübəli müəllimlərimiz tərəfindən asan və fərqli yolla öyrədirik.

İngilis dilini pre -intermediate səviyyəsində öyrənmək üçün 4-5 ay kurs keçmək tələb edilir. 5 ay müddətinə ingilis dili kursunu keçən

tələbələr BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏLİ SERTİFİKATLA təmin olunurlar.

İngilis dilinin kursunun dərs proqramı:
İngilis dilinin hərf və səs tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (sysnonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
İsim ( The Noun ) İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyası. İsimlərin təsnifatı.İsmin yiyəlik halı.
Artikl ( The Article).
Sifət (The Adjective). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (The Numeral)
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.
Some, any, no every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi
Zərf (The Adverb). Əsas qrammatik əlamətləri . Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).
Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri. və s.

IELTS – TOEFL KURSLARI.

Fərdi 150 manat. Qrup 100 manat.

İngilis

İNGİLİS DİLİ
İngilis dili həftədə 3 dəfə keçirilir. Əlavə olaraq bazar günləri söhbət (conversation club)  dərsləri kecirilir.
Qiymət: Fərdi-70 manat, Qrup-40 manat (1 ay)
Sizə uğurlar!!!

İngilis dilinin dərs proqramı:
İngilis dilinin hərf və səs tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (sysnonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
İsim ( The Noun ) İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyası. İsimlərin təsnifatı.İsmin yiyəlik halı.
Artikl ( The Article).
Sifət (The Adjective). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (The Numeral)
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.
Some, any, no every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi
Zərf (The Adverb). Əsas qrammatik əlamətləri . Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).
Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri.
To be, to have və to do felləri əsas və köməkçi fellər kimi. To be felinin bağlayıcı kimi işlədilməsi.
Modal fellər ( The Modal Verbs). Modal fellərin ekvivalentləri.
Felin xəbər şəkli ( The İndicative Mood). Felin məlum növü (The Active Voice).
Indiki zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Present İndefinite Tense Form).
Keçmiş zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Past İndefinite Tense Form).
Gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması ( The Future İndefinite Tense Form).
Indiki zamanın davamedici ( The Present Continuous), keçmiş zamanın davamedici ( The Past Continuous) və gələcək zamanın davamedici ( The Future Continuous) formaları.
Indiki zamanın bitmiş ( The Present Perfect), keçmiş zamanın bitmiş ( The Past Perfect ) və gələcək zamanın bitmiş (The Future Perfect) formaları.
Indiki zamanın bitmiş davamedici (The Present Perfect Continuous), keçmiş zamanın bitmiş davamedici (The Past Perfect Continuous) və gələcək zamanın bitmiş davamedici (TheFuture Perfect Continuous) formaları.
Keçmişə nəzərən gələcək (The Future in the Past) zaman formaları.
Felin məchul növü (The Passive Voice).
Zamanların uzlaşması (Sequence of Tenses).
Felin əmr şəkli (The İmperative Mood).
Felin vasitəli şəkilləri (The Oblique Moods).
Felin şəxsiz formaları: məsdər (The İnfinitive), feli sifət (Pariciple I, Participle II), cerund (The Gerund).
Sözönləri (The Preposition).
Modal sözlər (The modal Words).
Ədat (The Particle).
Bağlayıcılar ( The Conjunction ). Tabesiz və tabeli bağlayıcılar.
Cümlə ( The Sentence ). Sadə cümlə ( The Simple Sentence). Nəqli cümlə, sadə cümlələr, əmr cümləsi, nida cümləsi. İnkar formalı cümlələr.
Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Principal and Secondary Parts of the Sentence). Mürəkkəb tamamlıq (The Complex Object).
Cümlədə söz sırası (Word Order in the Sentence).
Şəxsiz cümlələr (İmpersonal Sentences).
So do I; Neither do I tipli cümlələr.
There formal sözü ilə başlanan cümlələr.
Mürəkkəb cümlələr (The Compund Sentence). Tabesiz və tabeli cümlələr ( The Compound and Complex Sentences).
Vasitəsiz və vasitəli nitq (Direct and İndirect Speech).

IELTS — TOEFL KURSLARI.

Fərdi 160 manat. Qrup 100 manat.